Penzión Michaela - Vyhne
Penzión Michaela Panzió MichaelaGuesthouse MichaelaPension Michaela
Vodný raj Vyhne
Kamenné more
 
Valid HTML

Už v r. 1922 v Slovenskom vestníku bol uverejnený článok:


" ... ako sa nivočia bez ochrany administratívnych úradov prírodné pamiatky. Pri Vyhniach neďaleko Banskej Štiavnice sú svetochýrne útvary geologické, ktoré aj bývalá uhorská vláda pod názvom " Kőtenger" chránila. Teraz štyri mesiace už tam láme kameň akési konzorcium zo Svätého Kríža a veľká čiastka týchto pamätných útvarov, ako konštatoval geologický odborník, je znivočená a nestalo sa doteraz nič na zabránenie tohto barbarstva ...".

 

Pravdepodobne aj tento článok prispel ku tomu, že v r. 1923 bolo Kamenné more vyhlásené za chránené územie a v r. 1937 sa zastupiteľský zbor mesta Banskej Štiavnice a Banskej Belej uzniesol na vyhlásení Kamenného mora za prírodnú rezerváciu a rozhodol:" ... tento jedinečný prírodný zjav zachrániť pre budúcnosť." Kamenné more VyhnePrírodná rezervácia bola vyhlásená na ochranu geomorfologických foriem a viacerých chránených a zriedkavých druhov živočíchov. Vyhnianske Kamenné more je rozlohou najväčšie vo vulkanickej časti Karpát. Mohutný súbor blokov predstavuje skalné zrútenie, ktoré vzniklo pravdepodobne pri zemetrasení. Pri pohľade zhora môžeme názorne vidieť gravitačné triedenie balvanov. Kým pri úpätí svahu sú sústredené tie najväčšie, smerom dohora sa ich veľkosť zmenšuje. Kamenné more je budované červenkastým až fialovým ryolitom, utvoreným vulkanickou činnosťou v mladších treťohorách (neogén). Z hľadiska zoologického je významnou lokalitou viacerých chránených a zriedkavých druhov živočíchov najmä plazov, z ktorých typická je jašterica múrová (Lacerta muralis), v priľahlých lesoch sú to lesné druhy spevavcov a dravcov.